Hypnotherapie, algemeen

Hypnos is de Griekse god van de slaap. Hypnotherapie maakt gebruik van een trance die vergelijkbaar is met de toestand van dromen. Bij klassieke hypnotherapie kwam de cliënt in een somnambulistische slaap. Op autoritaire wijze werden hem suggesties gegeven die hij na deze ‘slaap’ niet meer wist, maar die wel doorwerkten in het dag-bewustzijn. Moderne hypnotherapie maakt gebruik van methoden en technieken, waarbij de cliënt bewust en alert blijft. Moderne hypnotherapie maakt gebruik van trance, een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin je contact kunt maken met het onderbewuste. Deze trancetoestand van diepe ontspanning wordt ook wel hypnose genoemd en is vergelijkbaar met het gevoel van dagdromen.

Het onbewuste omvat alle ervaringen uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. Het kan gaan om herinneringen, gevoelens, gedachten, enz. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons voelen, denken en handelen. Met name gevoelens en gedachten die wij in onze jeugd verdrongen hebben om ons in de wereld staande te houden, kunnen op onverwachte momenten ons doen en laten bepalen. Wat destijds een manier was om te overleven, kan nu een strategie geworden zijn die je belemmert. Om een harmonisch en ‘heel’ mens te worden is het belangrijk ons bewust te worden van wat we verdrongen hebben. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven. Je kunt je bewust worden van oude emoties en overtuigingen. Je krijgt inzicht in dat wat je vroeger geen plek hebt kunnen geven. Hierdoor kan heling van de ziel ontstaan, hetgeen direct invloed heeft op het leven hier en nu. Je kunt meer jezelf zijn, beter voor je mening uitkomen en volgen wat het gevoel je ingeeft, zonder dat je hierbij een stuk nuchterheid hoeft te verliezen Het onbewuste herbergt tevens alle kwaliteiten die we rijk zijn. Het is een wijs deel van onze persoonlijkheid. Door er in contact mee te zijn weten we beter wat goed voor ons is en kunnen wij zomaar kennis ontvangen van de dingen waar wij onze aandacht op richten.

In de normale waaktoestand is het heel moeilijk contact te maken met het onbewuste, met jouw innerlijke wereld. Het bewustzijn is te vergelijken met een lichtbundel uit een zaklantaarn. Een zwak licht over een groot gebied of een fel licht op een klein gebied. Door concentratie krijgen we een kleine spot die heel erg fel kan zijn. Veel mensen kunnen onvoldoende de aandacht ergens op richten. Bij hypnose kan dat wel; omdat het een geleid proces is, kan men dan heel nauwkeurig waarnemen binnen het gebied waar de aandacht op gericht is. Hierdoor kan men zich weer dingen herinneren die men vergeten is en zich op normale wijze niet kan herinneren. In hypnotherapie brengt de hypnotherapeut je in een trancetoestand van waaruit je gemakkelijker contact kunt krijgen met jouw onbewuste. Vanuit een hoge mate van ontspanning word je steeds dieper in de trancetoestand gebracht via de stem van de therapeut. Hierdoor wordt de aandacht steeds gerichter. Vanuit de hulpvraag van de cliënt worden suggesties gegeven door de hypnotherapeut, met als doel het probleem van de cliënt te verminderen.

Een vraag die vaker gesteld wordt. In onze huidige samenleving hebben we veelal geleerd om mentaal bezig te zijn. Alles wat we niet verstandelijk kunnen behappen/verklaren vormt een bedreiging voor ons dagelijkse functioneren. Als mensen konden kiezen, dan kozen de meesten voor een methode om hun probleem op te lossen zonder pijnlijke herbeleving van oude pijnen/trauma’s. Het is echter noodzakelijk voor de gewenste heling. Een goede hypnotherapeut heeft verschillende manieren om de cliënt door dit proces te begeleiden. Alles wordt in porties opgediend die de cliënt aankan: de soep wordt nooit te heet opgediend. Als een tweede geruststelling kan gelden dat het onbewuste van de cliënt het nooit zal toestaan dat een werkwijze wordt gebruikt die de cliënt niet aan kan. Alleen als de tijd en de omstandigheden er rijp voor zijn kan dit traject worden gevolgd. Het kan echter ook zijn dat achter de angst een ander deel verscholen ligt: bijv. de angst om de controle te verliezen. Mocht dit blijken, dan kunnen andere methoden gebruikt worden om dit eerst aan te pakken.

Vooraanstaande neurologen verklaarden in 2004 in een gemeenschappelijk manifest: "Wij zijn er achter gekomen dat in de menselijke hersenen neurologische processen en bewust beleefde geestelijk-psychische toestanden ten nauwste met elkaar samenhangen, en onbewuste processen op een zeer bepaalde wijze voorafgaan aan bewuste processen." Vóór het gebruik van MRI-scans en EEG’s werd tegen hypnose-toestanden ingebracht, dat deze nooit wetenschappelijk te testen zouden zijn, omdat door het gebruik van suggestie de tests beïnvloed zouden worden en er dus altijd sprake van een placebo-effect zou zijn. Het verschil in trancetoestand tussen iemand onder hypnose en iemand die dat niet is, is inmiddels geen discussie meer. Ook de verschillende trance-dieptes zijn gemakkelijk meetbaar

De hypnotherapeut lost NIETS voor jou op. Je doet het allemaal zelf! Er is geen ander mens die jouw probleem voor jou kan oplossen. Er is geen ander mens die jou kan helen; dit kun je alleen zelf! Wat kan een hypnotherapeut dan wél voor jou betekenen? De hypnotherapeut schept het kader waarin dit kan gebeuren. Hij schept de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren: door professioneel te blijven, een evenwicht te bewaren tussen empathie en afstand door geen deel van het probleem te worden, ruimte te creëren, veiligheid en respect te bieden en vertrouwen. De hypnotherapeut weet uit ervaring dat elk mens onbewuste kwaliteiten in zich heeft om het eigen probleem aan te pakken. Dit is een essentieel uitgangspunt van hypnotherapie. Met behulp van hypnose worden de natuurlijke vaardigheden (hulpbronnen) van de cliënt geactiveerd: de cliënt leert zelf oplossingen voor problemen te ontdekken. De cliënt wordt en/of blijft te allen tijde eigenaar van zijn probleem. De hypnotherapeut zal daarbij alles in het werk stellen om de cliënt daarin zo optimaal mogelijk te begeleiden/ondersteunen Een goed luisterend oor is daarbij heel belangrijk; in de eigen woorden laat de cliënt veel van zijn innerlijke wereld zien.

Het vinden van een goede hypnotherapeut kan soms verwarrend zijn. De titel ‘hypnotherapeut’ is (nog steeds) niet beschermd dus iedereen kan zich hypnotherapeut noemen. Bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) kunnen zich alleen therapeuten aansluiten die tenminste een officiële beroepsopleiding op HBO niveau hebben afgerond. Een dergelijke beroepsopleiding tot hypnotherapeut met erkenning door de zorgverzekeraars duurt dan ook minimaal 4 jaar. Daarnaast zijn alle aangesloten therapeuten verplicht zich ieder jaar bij te scholen en intervisie te volgen. Bovendien zijn zij onderworpen aan het klacht- en tuchtrecht van de betreffende beroepsvereniging c.q. koepelorganisatie. Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan hypnotherapeuten; de vergoeding door de zorgverzekeraar is dikwijls een goede indicatie in hoeverre de hypnotherapeut aan de gewenste eisen voldoet.

Een integere hypnotherapeut zal ervoor zorgen dat de cliënt de controle over zichzelf behoudt, en de diepte van de hypnotische trance daarop afstemmen. Ook zal hij geen amnesie veroorzaken zodat de cliënt altijd weet wat er tijdens de hypnose is gebeurd. Respect voor de cliënt staat steeds voorop. Indien een bij een erkende beroepsvereniging aangesloten hypnotherapeut deze grens overschrijdt, is er een klachtenprocedure mogelijk bij de beroepsorganisatie.

Het is altijd goed om te onderzoeken of uw medicijngebruik niet aan herziening toe is. Dit is echter een zaak tussen u en uw behandelende (huis-)arts. Ik als hypnotherapeut mag, kan en wil u nooit advies geven over uw medicijngebruik. Ook tijdens de aanpassing van uw medicijngebruik kunt u het beste contact blijven houden met uw behandelende arts.

Binnen hypnotherapie kunnen een heel scala aan verschillende methoden en technieken worden toegepast, die aspecten bevat uit: relatietherapie, kindertherapie, counseling, ontspanningstherapie- en ademhalingstherapie, energetisch werk,NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), EFT (Emotional Freedom Therapie), RET (Rationeel Emotieve Therapie), EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), TA (Transactionele Analyse, Voice Dialogue, Sociaal Panorama, Familieopstellingen, begeleiding bij pijn en ziekte en stervensbegeleiding. Vaak is de toegepaste therapie een combinatie van verschillende therapievormen.

Hypnotherapie, regressie/reïncarnatie

Regressietherapie gaat snel naar de kern van een probleem. Veel klachten zijn snel te behandelen. Het aantal benodigde sessies vooraf vaak moeilijk in te schatten, aangezien het afhangt van de aard van de klacht.

Twijfels kunnen heel waardevol zijn in uw proces. Vaak is het een teken van weerstand, die het loont om onderzocht te worden. Soms is er zelfs sprake van een blokkade. Of u daadwerkelijk verder wilt/kunt gaan is een afweging tussen het lijden dat u ervaart en uw twijfels. Voor alles is er een tijd, ook voor therapie. Het kan zijn dat u er nog niet aan toe bent. Kom in ieder geval langs om uw twijfels te bespreken. In een gesprek kunnen we dit vaststellen en bekijken of we hier gezamenlijk een oplossing voor kunnen vinden. Vaak is het erover praten een goede eerste stap naar inzicht en heling.

Het belangrijkste neemt u altijd mee naar de therapie: uzelf. U neemt uzelf mee zoals u bent. Hoe u ook de sessie binnenkomt, het is altijd een afspiegeling van hoe u bent. Met deze versie van uzelf gaan we werken aan uw hulpvraag. Deze vraag heeft meestal iets te maken met een mentaal proces: bijv. u wilt het zo perfect mogelijk doen, u wilt de ander niet teleur stellen, u wilt controle houden, etc. Indien dit soort zaken spelen dan kan dit het beste worden besproken tijdens het voorgesprek wat we in elke sessie houden. Het zijn namelijk dingen die een belangrijke rol kunnen spelen in uw proces. Wat u tussen sessies en (kort) vóór de aanvang overkomt, bevat meestal belangrijke signalen die uw proces kunnen ondersteunen. De reden hiervoor is de volgende: nu u besloten hebt om therapie te gaan volgen, kan uw onderbewuste u allerlei signalen gaan geven. Signalen die normaal gesproken niet of in veel mindere mate optreden. Hierbij kun je denken aan signalen op het gebied van gedachten, gedrag en emoties. Deze zaken verdienen de aandacht in het voorgesprek van elke sessie. Als u deze signalen noteert, zorgt u ervoor dat u ze niet vergeet. Als u iets als voorbereiding wilt doen, dan is dat aan te bevelen.

Het is niet van tevoren te zeggen hoe u zult reageren op een sessie. Het kan zijn dat de ervaringen een diepe indruk op u maken en enige tijd nodig hebben om te bezinken. Dit lukt het beste wanneer u tijd voor uzelf reserveert. Daarom is het aan te bevelen om kort na een sessie geen drukke activiteiten of afspraken te plannen. In het nagesprek zorg ik in ieder geval ervoor dat u weer goed en veilig de deur uit kunt. Uw tussentijdse ervaringen kunt u bijhouden en tijdens het voorgesprek van de volgende sessie bespreken. Uw ervaringen uit de sessie kunt u ook delen met anderen of u kunt een dagboekje bijhouden. Dit kan het effect versterken, de doorleving stimuleren en nieuwe inzichten opleveren

Er is aangetoond dat geloven in reïncarnatie geen voorwaarde is om de therapie te volgen. De cliënt doet er verstandig aan zich open te stellen voor hetgeen uit zijn onderbewuste opborrelt. Enige affiniteit met de reïncarnatiegedachte (het zou kunnen) is aan te bevelen, maar nogmaals, het is geen voorwaarde. Het onderbewuste zorgt er altijd voor dat het díe cliënt beelden, gewaarwordingen en gevoelens geeft die de cliënt op dat moment kan bevatten.

Sommigen ervaren het als een fantasie of een film. En anderen geloven er wel in. Dat is voor ieder een eigen beleving. Belangrijk is dat de herbeleving bijdraagt aan het oplossen van de hulpvraag van cliënt. Het onderbewuste kan een mooie en werkbare metafoor aanreiken in de vorm van een vorig leven. Soms zullen er zulke aparte herinneringen omhoog komen, waar je qua emotie of qua feiten eerder geneigd bent te denken dat dit ‘echt’ is. Als therapeut houd ik mezelf niet bezig of een leven echt gebeurd is, een metafoor is of uit de fantasie van de cliënt ontsproten is. Dit is voor mij als therapeut niet nodig om een goede sessie te kunnen geven. Voor een goede sessie is ervaring, integriteit etc. wel nodig. Zo lang als de cliënt het gevoel heeft dat het ‘klopt’, is het niet belangrijk of het feitelijk helemaal klopt.

Ervaringen die in herbelevingen opkomen zijn subjectief en daardoor ongeschikt als bewijs in juridische procedures. In therapie wordt dan ook uitsluitend gefocust op verwerking van ervaringen in relatie tot de hulpvraag.

In regressie therapie word je geholpen met het uiten en verwerken van angst, verdriet, woede of pijn. Ervaringen uit het verleden die niet of onvolledig verwerkt zijn, worden herbeleefd zodat je alsnog inzicht krijgt in deze ervaring om het geestelijk, emotioneel en lichamelijk te verwerken en los te laten. Hierdoor worden klachten minder of verdwijnen. Als de ervaringen verwerkt worden, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen. Op die manier worden zaken, die ook het lichaam heeft vastgehouden, opgelost.

In principe kan iedereen deze therapie volgen. Minder geschikt is het voor mensen die psychisch labiel zijn en voor drank- en drugsverslaafden. Communicatie is essentieel, dus het vermogen om te horen en te spreken is van belang

Met regressie/reïncarnatietherapie kan een breed scala aan problemen worden behandeld. Problemen kan je ervaren op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie daarvan, of op het gebied van zingeving.

Denk hierbij aan:

- problemen die psychische klachten kunnen veroorzaken, zoals relatieproblemen, seksueel problemen, vruchtbaarheidsproblemen, problemen op het werk, rouwverwerking of verwerking van traumatische gebeurtenissen zoals een auto-ongeluk, mishandeling of incest,

- psychosomatische klachten, zoals stress in combinatie met maagpijnen, depressies, of overspannen zijn in combinatie met vermoeidheid,

- allerlei lichamelijke klachten, zoals spijsverterings-en stofwisselingsproblemen, problemen met de motoriek, migraine en andere hoofdpijn, menstruatie- en baarmoederproblemen, astma en allergieën,

- bij chronische en levensbedreigende ziekten, zoals auto-immuunziekten, reuma, ms, hartklachten of kanker kan reïncarnatietherapie een verlichtende werking hebben, inzicht geven en zo de kwaliteit van leven verbeteren,

- aan het proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving

U bent van harte welkom.